Strona główna
  Życiorys

  Pisma ks. Ziei
  Relacje
  Artykuły
  Wydarzenia
  Kwartalnik
  Kontakt >>>
  


  


  

Ks. Jan Zieja
Światłość świata

124. [Mt 10, 5-15; Mk 6, 8-11; Łk 9, 3- 5]
Tych dwunastu wysłał Jezus, rozkazując im, mówić: Na drogę pogan me zachodźcie, i do miast samarytańskich nie wchodźcie; ale raczej idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela.
A idąc, przepowiadajcie, mówiąc: Iż się przybliżyło Królestwo niebieskie.
Niemocnych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, czarty wyrzucajcie.
Darmoście otrzymali, darmo dawajcie.
Nie miejcie złota, ani srebra, ani pieniędzy w trzosach waszych.
I rzekł do nich: Nie bierzcież nic w drogę, ani torby podróżnej, ani chleba, ani dwu sukien nie miejcie, ani obuwia, ani laski; albowiem godzien jest robotnik strawy swojej.
I mówił im: A do któregokolwiek miasta albo wsi wejdziecie, pytajcie się, kto w nich jest godzien, i tam mieszkajcie, póki stamtąd nie wyjdziecie.
A wchodząc w dom, pozdrawiajcie go, mówiąc: Pokój temu domowi. A jeśliby ów dom był godny, przyjdzie nań pokój wasz; a jeśliby nie był godny, pokój wasz wróci się do was.
I ktokolwiek by was nie przyjął, i nie słuchał mów waszych, wychodząc precz z domu albo z miasta, otrząśnijcie nawet proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim.
Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądny, niżeli miastu onemu.

125. [Mt 10, 16-23]
Oto ja posyłam was, jak owce między wilki; bądźcie tedy roztropni jak węże, a prości jak gołębice.
A strzeżcie się ludzi; albowiem będą was wydawać do Rad, i w bożnicach swoich biczować was będą. I do namiestników i do królów będziecie wodzeni dla mnie, na świadectwo im i poganom.
A gdy was wydadzą, nie myślcie jak, albo co, byście mówić mieli; bo będzie wam dane onej godziny, co byście mówili. Albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Ojca waszego, który mówi w was.
A wyda brat brata na śmierć, i ojciec syna; i powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawiać będą. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie.
A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, że nie skończycie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy.

126. [Mt 10, 24-42]
Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa - nad pana swego. Dosyć uczniowi, aby był jak mistrz jego, a słudze - jak pan jego. Jeżeli gospodarza Beelzebubem nazwali, jakże daleko więcej domowników jego?
Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic skrytego, co by odkryte być nie miało; ani tajemnego, czego by wiedzieć nie miano.
Co wam w ciemnościach mówię, powiadajcie na świetle, a co na ucho słyszycie, przepowiadajcie na dachach. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się Tego, który i duszę i ciało może zatracić do piekła.
Czyż dwu wróbli nie sprzedają za miedziaka? A ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego. I włosy wasze na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się tedy; lepsiście wy, niż wiele wróbli.
Wszelki tedy, kto mnie wyzna przed ludźmi, wyznam go ja też przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
Nie mniemajcie, żem przyszedł pokój puszczać na ziemię. Nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecz. Bom przyszedł „rozłączyć człowieka przeciw ojcu jego, i córkę przeciw matce jej, i synową przeciw świekrze jej. I będą nieprzyjaciółmi człowieka domownicy jego”.
Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien; a kto miłuje syna albo córkę nade mnie, nie jest mnie godzien.
A kto nie bierze krzyża swego, i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien.
Kto znalazł duszę swoją, straci ją; a kto by utracił duszę swą dla mnie, znajdzie ją.
Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka w imię proroka, zapłatę proroka otrzyma, o kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, zapłatę sprawiedliwego otrzyma.
A ktokolwiek dałby się napić jednemu z tych najmniejszych kubek zimnej wody, tylko w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.


Ks. Jan Zieja. "Światłość świata". Życie Jezusa Chrystusa i Jego uczniów opowiedziane słowami Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Benedyktynek. Warszawa 1961

Koszalin 2005 |www.zieja.ovh.org| Emilia Rogowska | Webmaster: Przemek